PRIVATLIVSPOLITIK

Killerup Rideklubs dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine/dit barns personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Killerup Rideklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

 

Kontaktperson: Caroline Sørensen

Adresse:           Killerupgade 35, 5220 Odense SØ

CVR:                12427670
Telefonnr.:        2845 3826
Mail:                  kontakt@killeruprideklub.dk
Website:           www.killeruprideklub.dk

 Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:


 1. Medlemsoplysninger: 
  • Almindelige personoplysninger
   • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse 
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
   • Relevante helbredsoplysninger
 2. Oplysninger om ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt frivillige: </l
  • Almindelige personoplysninger: 
   • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
   • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
  • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
   • CPR-nummer
   • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:


 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Kan ved særlige tilfælde indhentes via. socialemedier som f.eks. Facebook. 

 Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.


Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 


Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
  • Klubbens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
  • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
  • Levering af varer og ydelser du har bestilt 
  • Administration af din relation til os

 2. Formål med behandling af oplysninger på ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt frivillige: 
  • Håndtering af ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt frivillige hverv og pligter i foreningen
  • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
  • Opfyldelse af lovkrav
  • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
  • Administration af din relation til os   Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser i det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

  • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af stævneopstilling, interne resultatlister m.v. 
  • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling 
  • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
  • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  • Brug af situationsbilleder taget af Killerup Rideklub/Killerup Rideskole, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
  • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI, DGI’s landsdelskontorer samt Dansk Rideforbund, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
  • Da klubben er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om klubbens medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt frivillige, for at klubbens ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra idrætsorganisationer
  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
  • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
  • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

   

   


  Samtykke

  Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

  Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
  Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

   

   


  Videregivelse af dine personoplysninger 

  I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer. Der sker videregivelse af oplysninger om ansatte, bestyrelsesmedlemmer samt frivillige i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

   

   

  Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
  Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som lønnet ansatte eller ulønnet bestyrelsesmedlemmer samt frivillige:

   

  Medlemmer:

  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen  Ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt frivillige:
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

  • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt  Lønnede ansatte:
  Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: 

  • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
  • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt


  Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

   

     Dine rettigheder
  Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

  • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Retten til indsigt i egne personoplysninger
  • Retten til berigtigelse 
  • Retten til sletning 
  • Retten til begrænsning af behandling
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
  • Retten til indsigelse 

  Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.


  Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

   

   

  Revidering af privatlivspolitikken

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

   


  Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab. 

  2. udgave, februar 2018.

  CVR: 12427670

  Reg. 9570 / Konto 11877850

  Mobilepay: 89569

  Copyright © Alle rettigheder forbeholdes

  Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at klikke på 'Acceptér' godkender du vores brug af cookies.

  Læs mere
  Godkend