VEDTÆGTER

§ 1. Klubbens navn er ”Killerup Rideklub” hjemhørende i Odense Kommune.§ 2. Klubbens formål er at fremme ridesporten ved: Oplæring af navnlig ungdommen i hestens røgt og pleje, samt ved afholdelse af rideøvelser og konkurrencer, at virke for udbygning af kammeratskabet og samarbejdet blandt ridesportens udøvere.§ 3. Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund. Klubben og enhver af dens medlemmer er derfor forpligtet til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derudover de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.§ 4. Ryttere, der rider på Killerup Rideskole og ryttere, der benytter klubbens faciliteter, skal være medlem af klubben. Medlemmer registreres i klubben.
Bestyrelse kan nægte foreløbig optagelse, såfremt det må antages, at den pågældende vil modarbejde klubbens formål eller arbejde i øvrigt. Den endelige afgørelse har generalforsamlingen. Medlemmer grupperes som følger:


 • 1. Junior medlem:Indtil det fyldte 18. år*
 • 2. Senior medlem: Efter det fyldte 18. år.
 • 3. Passiv medlem: Enhver der har positiv interesse for klubbens virke.


*Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelse, men har stemmeret på generalforsamlingen fra det tidspunkt de er fyldt 16 år. Forældre til medlemmer under 16 år kan stemme på deres barns vegne.


Alle medlemmer har taleret på generalforsamlingen.§ 5. Udmeldelse af klubben, såvel aktiv som passiv, kan kun ske til en 1. januar med mindst 1 måneds varsel.§ 6. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling 1. januar.


 • § 6 A. Ved modtagelse af rykkerskrivelser for ikke-betalt kontingent tillægges ekstra gebyr. Er medlemskontingentet ikke betalt 3 mdr. efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder ogvedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restancen, samt indmeldelsesgebyr indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
  Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt andet kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter modtaget krav herom. 
  Bestyrelsen har bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.


 • § 6 B. Betaling for undervisning og benyttelse af stald, ridehus og baner, fastsættes kontraktligt af rideskolens ledelse og rideklubbens bestyrelse.
  Rideklubbens anvendelse af rideskolens faciliteter og omvendt, aftales i hvert enkelt tilfælde mellem bestyrelsen og rideskolens ledelse.§ 7. Klubbens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. regnskabet afsluttes pr. 31. december, og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision.
Det godkendte regnskab underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet skal ved opslag være tilgængeligt for medlemmer senest 8 dage før den
ordinære generalforsamling.§ 8. Revisor vælges for 1 år ad gangen, blandt klubbens medlemmer, på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Revisor skal foruden den talmæssige revision give indstilling, såfremt det skønnes, at klubbens midler anvendes i strid mod formålsparagraffen.§ 9.

 • § 9. A Klubben ledes af en, på den ordinære generalforsamling valgt, bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 suppleant, der alle er mindst 18 år. Bestyrelsesmedlemmerne skal have amatørstatus.
  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år med 3 afgående det ene år og resten det andet. Formanden vælges på generalforsamlingen ligeledes for 2 år.
  Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer må ikke være på valg samme år.
  Rideskolens ejer samt andre ansatte af klubben kan ikke vælges til bestyrelsen


 • § 9 B Generalforsamlingen vælger derudover medlemmer til sportsudvalget. Medlemmerne til sportsudvalget vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer som alle er over 18 år. En repræsentant fra sportsudvalget skal, for at sikre samarbejdet med klubbens bestyrelse, være overordnet bestyrelsen, dog uden stemmeret. Udvalget vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen fastsætter udvalgets rettigheder og kompetence. sportsudvalget skal varetage øvrige sekretariatsfunktioner f.eks. stævnetilrettelæggelse mm.Generalforsamlingen vælger desuden medlemmer til elevudvalget.
  Medlemmerne til elevudvalget vælges for 1 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer. En repræsentant fra elevudvalget skal, for at sikre samarbejdet med klubbens bestyrelse, være overordnet bestyrelsen, dog uden stemmeret. Udvalget vælger af sin midte en formand. Formanden skal være et seniormedlem Bestyrelsen fastsætter udvalgets rettigheder og kompetence.


 • § 9 C Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. Den kan antage lønnet hjælp, når det skønnes nødvendigt. Under formandens forfald træder næstformanden i dennes sted. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler i dennes formål og træffer alle bestemmelser vedrørende den virksomhed.
  Bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel stemmemajoritet og ved evt. stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ingen beslutninger, der binder klubben udadtil, er gyldig med mindre 3 har afgivet stemme herfor. I økonomiske anliggender tegnes klubben i det daglige af kassereren. Ved større dispositioner tegnes klubben dog af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer hvoraf de 2 skal være formanden og kassereren. Klubben hæfter overfor tredjemand kun for egen formue.


 • § 9 D Bestyrelsen udpeger en depotbestyrer. Bestyreren skal varetage funktionen af depotet, forestå indkøb og have ansvaret for varelageret.§ 10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med angivelse af tid, sted og dagsorden med følgende indhold:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr for det kommende år

 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. januar og være forsynet med medlemmets/medlemmernes navn/navne.

 6. Valg af formand

 7. Valg af den øvrige bestyrelse og dennes suppleant, samt valg af elev- og sportsudvalg

 8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Evt.


Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmemajoritet. Hvis stemmerne er lige, er forslaget forkastet.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst en af de tilstedeværende medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Ved valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant anvendes dog altid skriftlig afstemning. Fraværende medlemmer kan stemme ved et tilstedeværende medlem forsynet med en skriftlig fuldmagt. Et medlem må dog ikke have fuldmagt fra mere end ét fraværende medlem.§ 11 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og varsles med mindst 8 dage, når bestyrelsens flertal måtte ønske det eller på skriftlig begæring af mindst 10 medlemmer. Dagsorden, tid og sted angives. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.§ 12 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og kun når mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er der ikke så stort et antal medlemmer tilstede eller repræsenterede, indkaldes med mindst 8 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.§ 13 Forslag til opløsning af klubben kan kun vedtages af en ordinær generalforsamling og kun når to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Er et så stort antal medlemmer ikke tilstede eller ikke repræsenteret, træder § 12’s sidste afsnit i funktion. Klubbens eventuelle midler tilfalder foreninger eller sammenslutninger i Odense Kommune, der udfører børne- og ungdomsarbejde.§ 14

 • § 14 A Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmerne stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for DRF’s Distrikt 7’s (Fyn) forretningsudvalg inden for 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 • § 14 B I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamling, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Generalforsamlingens bestemmelser kan indbringes til Dansk Rideforbund Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 • § 14 C I det af § 14 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via bestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske en udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).
Revideret: 

 • Revideret den 18. januar 1979
 • Revideret den 10. februar 1982
 • Revideret den 8. februar 1984
 • Revideret den 27. februar 1989
 • Revideret den 29. februar 1994
 • Revideret den 4. maj 2002
 • Revideret den 18. februar 2005